Főoldal » Archív » Ikerterhességre hivatkozással verte át a férfit egy tatabányai nő

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kisebb kárt okozó, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 41 éves tata­bá­nyai nővel szemben.

A nő 2015 szep­tem­be­ré­ben az inter­ne­ten ismer­ke­dett meg a kül­föl­di állam­pol­gár sér­tet­tel, talál­koz­tak, majd a férfi haza­u­ta­zott. Az elkö­ve­tő azon­ban ezt köve­tő­en valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy ikrek­kel ter­hes, ezért ult­ra­hang fel­vé­te­le­ket, lele­te­ket kül­dött a fér­fi­nak, és tőle havi rend­sze­res­ség­gel pénzt kért. A nő később azt hazud­ta, hogy a gyer­me­kek meg­szü­let­tek, róluk fény­ké­pe­ket is kül­dött. Az elkö­ve­tő azon­ban nem volt ter­hes, és gyer­me­kei sem születtek.

A becsa­pott férfi azon­ban mind­ezt elhit­te, ezért több­ször utalt a nőnek pénzt a gyer­me­kek tar­tá­sá­ra, illet­ve egy alka­lom­mal még egy iker baba­ko­csit is kül­dött neki. Az elkö­ve­tő a pénzt fel­vet­te és elköltötte.

A sér­tet­tet 215.802 forint kár érte.

A nő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság dönt.