Főoldal » Hírek » Illegális hulladékgyűjtést és tárolást végzett a görbeházai férfi - fotóval - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­jé­nek meg­sér­té­se bűn­tett miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki az ingat­la­na­in enge­dély nél­kül külön­fé­le nagy­mennyi­sé­gű zöld hul­la­dé­kot, épí­té­si tör­me­lé­ket és vas­hul­la­dé­kot tárolt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott­nak Gör­be­há­zán két egy­más mel­let­ti ingat­la­na van. Ott 2021. janu­ár­já­tól 2022. janu­ár 11-ig 20 köb­mé­ter zöld­hul­la­dé­kot, 40 köb­mé­ter lomb­hul­la­dé­kot 15 köb­mé­ter épí­té­si hul­la­dé­kot, 20 köb­mé­ter fém­hul­la­dé­kot és egy for­ga­lom­ból kivont sze­mély­gép­ko­csi fém­vá­zát tárol­ta huza­mo­sabb ideig.

2022. janu­ár 11-én az ille­té­kes kor­mány­hi­va­tal tiszt­vi­se­lői hely­szí­ni ellen­őr­zést végez­tek. Azt köve­tő­en hatá­ro­zat­tal fel­szó­lí­tot­ták a vád­lot­tat, hogy szün­tes­se meg az enge­dély nél­kü­li tevé­keny­sé­gét, gon­dos­kod­jon a szük­sé­ges doku­men­tu­mok beszer­zé­se iránt, majd azo­kat mutas­sa be a ható­ság­nak.

A kor­mány­tiszt­vi­se­lők 2022. május 31-én ismé­tel­ten hely­szí­ni ellen­őr­zést tar­tot­tak a vád­lott két ingat­la­nán és meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy tovább­ra is nagy mennyi­sé­gű hul­la­dék volt a tel­ke­ken.

Az irány­adó jog­sza­bály alap­ján a vád­lott ingat­la­na­in fel­hal­mo­zott anya­gok hul­la­dék­nak minő­sül­nek. Az azzal kap­cso­la­tos tevé­keny­sé­get magán­sze­mély csak ható­sá­gi enge­dély vagy nyil­ván­tar­tás­ba vétel alap­ján végez­he­ti. A vád­lott azon­ban ilyen enge­déllyel az ismé­telt ellen­őr­zés alkal­má­val sem ren­del­ke­zett.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Haj­dú­ná­ná­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­jé­nek meg­sér­té­se bűn­tett miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki.