Főoldal » Hírek » Illegális idősotthont működtető és idősek vagyonát megszerző bűnözői csoport letartóztatását indítványozza az ügyészség - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li külö­nö­sen nagy kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt egy éve­ken át ille­gá­li­san idő­sott­hont működ­te­tő és idős embe­rek vagyo­nát jól szer­ve­zet­ten meg­szer­ző bűnö­zői cso­port öt tag­já­nak letar­tóz­ta­tá­sát, továb­bi egy tár­suk bűn­ügyi fel­ügye­le­tét indítványozza.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a négy­ta­gú csa­lád Kecskemét-Hetényegyházán évek óta enge­dély nél­kül működ­te­tett idő­sott­hont. Ide kór­há­zi kap­cso­la­tuk révén idős­ko­rú, lerom­lott egész­sé­gi, fizi­kai vagy pszi­chi­kai álla­pot­ban lévő,  támo­ga­tó és sze­mé­lyes gon­dos­ko­dást nyúj­tó csa­lá­di hát­tér­rel nem ren­del­ke­ző bete­ge­ket folya­ma­tos, elszál­lá­so­lás­ra, étkez­te­tés­re, szük­ség ese­tén ápo­lás­ra kiter­je­dő ellá­tás ígé­re­té­vel köl­töz­tet­tek be. Egy­ide­jű­leg ügy­vé­di és szak­ér­tői köz­re­mű­kö­dés­sel az ingó- és ingat­lan vagyo­nu­kat megszerezték.

A kecs­ke­mé­ti nyo­mo­zók a Bács-Kiskun Megyei Kor­mány­hi­va­tal, a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat, a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda Vagyon­vissza­szer­zé­si Hiva­ta­la, továb­bá igaz­ság­ügyi szak­ér­tők bevo­ná­sá­val vég­re­haj­tott akci­ó­juk során a bűnö­zői cso­port tag­ja­it több­rend­be­li külö­nö­sen nagy kárt okozó, bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt 2022. júli­us 19-én őri­zet­be vet­ték és gya­nú­sí­tott­ként kihallgatták.

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés, a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­za a gya­nú­sí­tot­tak­kal szem­ben, mert a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt fenn­áll a szö­ké­sük, elrej­tő­zé­sük veszé­lye. Ezen kívül a cse­lek­mé­nyek szer­ve­zett jel­le­gé­ből, meg­va­ló­sí­tá­si mód­já­ból meg­ala­po­zot­tan tar­ta­ni lehet attól is, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tás ered­mé­nyes­sé­gét veszé­lyez­tet­nék. Végül mivel a bűnö­zői cso­port idős embe­rek kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tét kihasz­nál­va éve­ken át  követ­te el a bűn­cse­lek­mé­nye­ket, ezért letar­tóz­ta­tá­su­kat a bűn­is­mét­lés reá­lis veszé­lye is indokolja.

Az ügyész­ség indít­vá­nya­i­ról a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon fog dön­te­ni. A rend­őr­sé­gi kuta­tá­sok során készült fotók az aláb­bi lin­ken érhe­tők el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/bunszovetsegben-csaltak-het-gyanusitott-kerult