Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Illegális szoftverek egy autószervizben- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Egy Győr­höz köze­li tele­pü­lé­sen két, nem legá­li­san meg­szer­zett szoft­ver­rel a szer­viz tulaj­do­no­sa közel három­mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott a jog­tu­laj­do­no­sok­nak. Mivel a jog­dí­ja­kat utóbb nagy­részt kifi­zet­te, vele szem­ben az ügyész­ség fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tést alkal­ma­zott.

 A Győri Járá­si Ügyész­ség az intéz­ke­dés­sel a szer­zői vagy szer­zői jog­hoz kap­cso­ló­dó jogok meg­sér­té­se miat­ti eljá­rást egy év idő­tar­tam­ra fel­füg­gesz­tet­te, mivel az alap­ve­tő­en jog­kö­ve­tő élet­mó­dot foly­ta­tó ter­helt a vagyo­ni hát­rány meg­té­rí­té­se érde­ké­ben önként keres­te meg a jog­tu­laj­do­no­so­kat.

A fel­füg­gesz­tés idő­tar­ta­má­nak ered­mé­nyes eltel­té­vel az eljá­rás meg­szün­te­té­se vár­ha­tó.