Főoldal » Hírek » Indítvány a vádlottnak a bűncselekmény tanúitól való távoltartásának fenntartására - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság által elren­delt távol­tar­tás fenn­tar­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a vád­lot­tal szem­ben, aki egy bűn­cse­lek­mény tanú­it val­lo­má­suk vissza­vo­ná­sa érde­ké­ben fenyegette.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a kapos­vá­ri vád­lott gye­re­kei 2018-ban egy nőt háza előtt az utcán meg­ver­tek. A sér­tett fel­je­len­té­se alap­ján garáz­da­ság bűn­tet­té­nek gya­nú­ja miatt indult bün­te­tő­el­já­rás, amely­nek során az elkö­ve­tők apja - a bán­tal­ma­zás­ban köz­re­mű­kö­dő fiá­val és lányá­val együtt - a sér­tet­tet és továb­bi három tanút anya­gi elő­nyök ígé­re­té­vel, vala­mint élet­ve­szé­lyes fenye­ge­tés­sel arra igye­kez­tek ráven­ni, hogy val­lo­má­sa­i­kat von­ják vissza. Az ügyész­ség ezért az apa és gye­re­kei ellen kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­té­nek kísér­le­te, vala­mint ható­sá­gi eljá­rás­ban elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

Az ügy­ben első­fo­kon eljá­ró Kapos­vá­ri Tör­vény­szék 2020 feb­ru­ár­já­ban a fenye­ge­tő­ző apá­val szem­ben a bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak meg­ho­za­ta­lá­ig távol­tar­tást ren­delt el, amely­nek alap­ján a vád­lott köte­les magát távol tar­ta­ni a meg­fe­nye­ge­tett tanúk­tól, vala­mint azok csa­lád­tag­ja­i­tól, lakó-, illet­ve tar­tóz­ko­dá­si helyük­től. A tanúk­kal sem sze­mé­lye­sen, sem köz­vet­ve, üze­net útján nem vehet fel kapcsolatot.

A bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló tör­vény alap­ján a távol­tar­tás indo­kolt­sá­gát annak elren­de­lé­sé­től szá­mí­tott egy év eltel­té­vel a másod­fo­kú bíró­ság vizs­gál­ja felül. Erre figye­lem­mel a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Pécsi Íté­lő­táb­lá­nál indít­ványt tett a vád­lot­tal szem­ben elren­delt távol­tar­tás bíró­ság álta­li felül­vizs­gá­la­tá­ra, és annak fenntartására.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyát arra ala­poz­ta, hogy a távol­tar­tás fel­té­te­lei tovább­ra is fenn­áll­nak, mivel tar­ta­ni lehet attól, hogy a vád­lott a folya­mat­ban lévő első­fo­kú eljá­rás­ban a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né, illet­ve a sér­tet­tek ter­hé­re újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

A távol­tar­tás fenn­tar­tá­sa tár­gyá­ban a Pécsi Íté­lő­táb­la dönt.