Főoldal » Hírek » Indítvány egy francia állampolgár megölésével gyanúsított férfi letartóztatásának meghosszabbítását – VIDEÓVAL AZ ELFOGÁSRÓL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A ter­helt a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint tavaly feb­ru­ár­ban, min­den előz­mény nél­kül, a nyílt utcán szúrt le egy fran­cia állampolgárt.

Az ügy­ben a meg­ala­po­zott gyanú tovább­ra is vál­to­zat­la­nul fenn­áll; esze­rint az elkö­ve­tés­kor 26 éves brit-amerikai-magyar állam­pol­gár­sá­gú gya­nú­sí­tott 2020. feb­ru­ár 8-án, kora reg­gel, az V. kerü­let, Feren­czy Ist­ván utcá­ban – min­den előz­mény nél­kül – egy kés­sel mell­ka­son szúrt egy fran­cia fér­fit, aki ennek követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A 2020. feb­ru­ár 11. óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő gya­nú­sí­tot­tal szem­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség - a leg­utóbb 2021. feb­ru­ár 11. nap­já­ig meg­hosszab­bí­tott - letar­tóz­ta­tás továb­bi meg­hosszab­bí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint ugyan­is tovább­ra is kizá­ró­lag a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés­sel lehet kizár­ni a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eset­le­ges újabb szán­dé­kos bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek veszélyét.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a főügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ér­tett, és az alap­ján a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát továb­bi kettő hónap­pal, 2021. ápri­lis 11-ig meghosszabbította.

A vég­zés a védői fel­leb­be­zés miatt nem jogerős.

Az ügy­ben a Rend­őr­ség által köz­zé­tett, vide­ó­fel­vé­telt tar­tal­ma­zó köz­le­mény itt érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megoltek-egy-francia-ferfit-budapesten