Főoldal » Hírek » Informatikai eszközeire telepített kémprogrammal figyelte meg volt élettársát - A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség til­tott adat­szer­zés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki fél­té­keny­ség­ből folya­ma­to­san meg­fi­gyel­te koráb­bi sze­rel­mét és vissza­élt sze­mé­lyes adataival.

A vád­lott közel négy éven keresz­tül élet­tár­si kap­cso­lat­ban állt a sér­tet­tel, kap­cso­la­tuk azon­ban 2019 már­ci­u­sá­ban meg­sza­kadt, a sér­tett pedig később új pár­kap­cso­la­tot létesített.

Még mielőtt a nő elköl­tö­zött, a vád­lott kém­prog­ra­mo­kat tele­pí­tett a sér­tett hasz­ná­la­tá­ban lévő infor­ma­ti­kai esz­kö­zök­re azért, hogy a sze­mé­lyes ada­ta­it, üze­ne­te­it, fel­hasz­ná­ló neve­it és jel­sza­va­it kifür­késsze, majd az ada­to­kat lementette.

A férfi hely­re akar­ta állí­ta­ni a sér­tet­tel való kap­cso­la­tát, ezért 2019 ápri­li­sa és júli­u­sa között 457 alka­lom­mal keres­te mobil­te­le­fo­non és kül­dött e-mailt a nőnek. A vád­lott néhány üze­ne­té­ben halá­lo­san meg­fe­nye­get­te volt part­ne­rét, aki­ben ez komoly félel­met kel­tett. A Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás során a férfi távol­tar­tás kény­szer­in­téz­ke­dés hatá­lya alatt állt.

A vád­lott a fen­ti­e­ken túl­me­nő­en a sér­tett­ről koráb­ban készí­tett bizal­mas fény­kép­fel­vé­te­le­ket fel­töl­töt­te külön­bö­ző inter­ne­tes olda­lak­ra, vala­mint a kém­prog­ra­mok által meg­szer­zett jel­sza­vak alap­ján zárol­ta a nő mobil­te­le­fon­ját, meg­vál­toz­tat­ta a közös­sé­gi olda­la­kon lét­re­ho­zott pro­fil­ja­it, ahová a sér­tett­ről koráb­ban készí­tett bizal­mas fény­kép­fel­vé­te­le­ket töl­tött fel azért, hogy lejárassa.

A vád­lott a volt élet­tár­sa új barát­já­nak e-mail fiók­já­ba és közös­sé­gi pro­fil­já­ba is belé­pett, vala­mint a férfi nevé­ben pár­ke­re­ső hir­de­tést adott fel. A vád­lott ezen cse­lek­mé­nyei a sér­tet­te­ket erköl­csi­leg nega­tív szín­ben tün­tet­ték fel, a nőnek mun­ka­he­lyet is kel­lett változtatnia.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét rész­ben beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben til­tott adat­szer­zés, zak­la­tás, infor­má­ci­ós rend­szer meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, továb­bá az elkö­ve­tés­hez hasz­nált szá­mí­tás­tech­ni­kai esz­kö­zök elkob­zá­sá­ra tett indít­ványt. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­me­ri tet­tét és lemond a tárgyalásról.