Főoldal » Archív » Ingyen akart szépülni, és másokat is megkárosított a vádlott

Lopás, csa­lás, sik­kasz­tás és kifosz­tás miatt kell felel­nie a bíró­ság előtt annak 49 éves nőnek, aki 2013 és 2017 között tizen­öt sér­tet­tet káro­sí­tott meg Balatonfüreden. 

 A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a nő szá­mos eset­ben úgy kere­sett fel bala­ton­fü­re­di fod­rá­szo­kat és koz­me­ti­ku­so­kat, hogy a szol­gál­ta­tás igény­be­vé­te­lé­re nem volt pénze, és kifi­ze­tet­len szám­lá­kat hagyott maga után.

Ezen túl elő­for­dult, hogy a taka­rí­tó­ként dol­go­zó vád­lott a mun­ka­tár­sa­it káro­sí­tot­ta meg, ami­kor az öltö­ző­szek­rény­ben maradt pénz­tár­cá­ik­ból lopott, de volt olyan mun­ka­tár­sa, aki­től 53.000 forin­tot kért köl­csön albér­let­re, azzal, hogy pénzt a követ­ke­ző havi fize­té­sé­ből meg­ad­ja, mely­re azon­ban nem került sor.

Az elkö­ve­tő idős sér­tet­tek­nél is vál­lalt taka­rí­tást. Egyik eset­ben egy 92 éves asszony­nál a szo­ba­szek­rény­ben tar­tott 10.000 forin­tot, illet­ve a szek­ré­nyen lévő, de egy másik sér­tett tulaj­do­nát képe­ző 16.000 forin­tot is elvette.

Volt olyan, szin­tén idős sér­tett, aki­től külön­bö­ző indo­kok­kal hóna­po­kon keresz­tül kért köl­csön, azon­ban az össze­sen 300.000 forin­tot kite­vő tar­to­zá­sát nem akar­ta meg­fi­zet­ni. A sér­tett vég­re­haj­tá­si eljá­rást kez­de­mé­nye­zett, végül a pén­zé­nek felét tudta visszasze­rez­ni. Ezen túl az asszony azzal is meg­ká­ro­sí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy annak bank­kár­tyá­ját a sér­tett tudta és bele­egye­zé­se nél­kül magá­hoz vette, s mivel a PIN-kódot korább­ról, a sér­tett meg­bí­zá­sá­ból tör­tént pénz­fel­vé­te­lek miatt ismer­te, 50.000 forin­tot vett fel vele, majd a kár­tyát az ere­de­ti helyé­re visszatette.

Mind­emel­lett az egyik helyi isko­lá­ban össze­gyűj­tött ebéd­pénzt a nőnek azzal adták át, hogy a mun­ka­he­lyén műkö­dő pénz­tár­ba fizes­se be, az asszony azon­ban a közel 85.000 forint­tal a saját­ja­ként rendelkezett.