Főoldal » Hírek » „Inkább én egyem meg, mint a róka!”- ezt mondta a rendőröknek az elkövető, aki elütött egy őzet, a tetemét pedig eltulajdonította- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a 32 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki egy ápri­li­si éjsza­kán elütött egy őzet, majd a tete­mét eltulajdonította.

A férfi 2021. ápri­lis 11-én éjjel 3 óra körül a 22-es úton Szé­csény felől vezet­te jár­mű­vét Balas­sa­gyar­mat irá­nyá­ba, ami­kor elütött egy hir­te­len elé ugró őzet. Az állat nyom­ban elpusz­tult, a férfi pedig úgy dön­tött, hogy haza­vi­szi és elfo­gyaszt­ja annak húsát.

Balas­sa­gyar­mat­ra érve azon­ban egy rend­őr­sé­gi rutin­el­len­őr­zés során meg­ta­lál­ták a cso­mag­tar­tó­ban fekvő tete­met, amit vissza­szol­gál­tat­tak az ille­té­kes vadász­tár­sa­ság­nak, így a lopás­sal oko­zott kár meg­té­rült. Gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa során a férfi a rend­őrök­nek elmond­ta, hogy az árok­ba akar­ta dobni az álla­tot, de aztán meg­gon­dol­ta magát. „Inkább én egyem meg, mint a róka!” - így indo­kol­ta döntését.

A vélet­le­nül elütött vadak tete­me és tró­fe­á­ja a vadász­tár­sa­ság tulaj­do­na marad, azok eltu­laj­do­ní­tá­sa bűn­cse­lek­mény. A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség ezért lopás­sal vádol­ja a fér­fit, vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság felé.

A rend­őr­ség a kijá­rá­si kor­lá­to­zás meg­sze­gé­se miatt sza­bály­sér­té­si fel­je­len­tést is tett a férfi ellen.