Főoldal » Archív » Interneten hirdetett bútorokkal csalt ki pénzt a makói férfi

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki az álta­la az inter­ne­ten eladás­ra kínált búto­rok­ra az elő­le­get, illet­ve a tel­jes vétel­árat fel­vet­te, azon­ban a ter­mé­ke­ket nem szál­lí­tot­ta le a sértetteknek.

 A vád­lott 2016. évtől kez­dő­dő­en web­áru­há­zat üze­mel­te­tett, ahol az álta­la gyár­tott búto­ro­kat értékesítette.

A makói férfi a web­áru­ház bein­dí­tá­sa­kor ren­del­ke­zett asz­ta­los műhellyel és a bútor­gyár­tás­hoz szük­sé­ges alap­anyag­gal. A kez­de­ti idő­szak­ban a meg­ren­de­lé­se­ket tel­je­sí­tet­te, azon­ban már 2016 évben a meg­ren­de­lé­se­ket, illet­ve a vétel­ár elő­le­gek vagy a tel­jes vétel­ár fel­vé­te­lét köve­tő­en a búto­ro­kat nem szál­lí­tot­ta le és a részé­re átutalt össze­ge­ket sem fizet­te vissza a meg­ren­de­lők­nek, ezért az elle­ne csa­lás vét­sé­ge miatt indí­tott bün­te­tő­ügyek­ben jog­erős marasz­ta­lá­sá­ra került sor.

2016. szep­tem­ber 15-én a vád­lott által üze­mel­te­tett web­áru­ház hon­lap­já­ról a sér­tett kivá­lasz­tott egy fenyő ágy­ke­re­tet, azt meg­vá­sá­rol­ta és vétel­ár elő­leg­ként 45.000,- Ft-ot utalt át a vád­lott által meg­adott bankszámlaszámra.

A makói férfi a meg­ren­de­lést a későb­bi­ek­ben nem tel­je­sí­tet­te, illet­ve a sér­tett által kifi­ze­tett vételár-előleget sem fizet­te neki vissza.

Ezt köve­tő­en 2016. októ­ber 17-e és 2018. feb­ru­ár 12-e közöt­ti idő­ben a vád­lott továb­bi 3 sér­tet­től vett át az álta­la hir­de­tett búto­rok meg­vá­sár­lá­sá­ra tel­jes vétel­árat, illet­ve szál­lí­tá­si költ­sé­get, azon­ban azo­kat sem szál­lí­tot­ta le, illet­ve az átutalt össze­ge­ket sem adta vissza, ezál­tal a 3 sér­tett­nek közel 330.000,- Ft kárt oko­zott, amely nem térült meg.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­nek idő­pont­já­ban jog­ta­lan haszon­szer­zés érde­ké­ben a sér­tet­te­ket téve­dés­be ejtet­te, mivel a meg­hir­de­tett búto­rok­kal nem ren­del­ke­zett, a szer­ző­dés tel­je­sí­té­se sem szán­dé­ká­ban, sem mód­já­ban nem állt.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen 3 rb. kisebb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és 1 rb. sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt meg nem hala­dó kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, továb­bá indít­vá­nyoz­ta, hogy a sér­tet­tek által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt a járás­bí­ró­ság érdem­ben bírál­ja el, annak adjon helyt.