Főoldal » Hírek » ,,Internetes okosságokhoz” nyittattak vele számlát – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Isme­ret­len sze­mé­lyek kéré­sé­re nyi­tott bank­szám­lát, majd az arra érke­ző össze­ge­ket átad­ta meg­bí­zó­i­nak. A Fővá­ro­si Főügyész­ség bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést és pénz­bün­te­tést indít­vá­nyoz a fér­fi­val szemben.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lot­tat, egy 23 éves fér­fit 2018 nya­rán két isme­ret­len férfi meg­bíz­ta, hogy nyis­son egy forint alapú szám­lát, amely­re ,,inter­ne­tes okos­sá­gok­ból” szár­ma­zó össze­gek érkez­nek majd, cse­ré­be juta­lé­kot ígér­tek.  A vád­lott a kérés­nek ele­get tett, és meg­nyi­tot­ta a szám­lát úgy, hogy a meg­bí­zók által meg­adott mobil­te­le­fon­szá­mot jelöl­te meg a bank­ban mint a saját­ját. Ezután az isme­ret­le­nek a szám­la fel­hasz­ná­lá­sá­val több meg­té­vesz­tő hir­de­tést adtak fel magyar­or­szá­gi apró­hir­de­té­si olda­la­kon – való­já­ban nem léte­ző – motor­csó­na­kot, merev­fa­lú meden­cét, mobil­há­zat és lakó­ko­csit hir­det­ve csa­lárd módon. Az isme­ret­len tár­sak több mint 2 mil­lió forin­tot csal­tak ki 11 sér­tet­től. A vád­lott a szám­lá­ra érke­ző össze­ge­ket fel­vet­te és átad­ta a tár­sa­i­nak, ezzel járul­va hozzá a bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó vagyon ere­de­té­nek lep­le­zé­sé­hez. A férfi ezért több mint 100 ezer forint juta­lé­kot kapott.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi ellen foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság előtt.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság – tár­gya­lást mel­lőz­ve – bün­te­tő­vég­zés­ben szab­jon ki a fér­fi­val szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést és pénz­bün­te­tést, vala­mint ren­del­je el párt­fo­gó felügyeletét.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met, hogy az is bűn­cse­lek­ményt való­sít­hat meg, ha vala­ki isme­ret­len sze­mély kéré­sé­re bank­szám­lát nyit, és az arra érke­ző, tisz­tá­zat­lan ere­de­tű, tipi­ku­san tör­vény­sér­tő for­rás­ból szár­ma­zó össze­ge­ket átad­ja az ismeretlennek.