Főoldal » Hírek » Internetről rendelt kábítószert a debreceni férfi - fotóval - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki inter­ne­ten, kül­föld­ről ren­delt magá­nak kábítószert. 

 A vád sze­rint az elkö­ve­tő a deb­re­ce­ni ott­ho­ná­ból 2021. júli­us 26. nap­ját meg­elő­ző­en egy inter­ne­tes oldal­ról Hol­lan­di­á­ból ren­delt magá­nak kábí­tó hatá­sú anya­got, a saját nevé­re és lakcímére.

A szert egy­sze­rű levél­ben adták fel, de a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal repü­lő­té­ri ellen­őr­zé­se során meg­ta­lál­ták a levél­ben a gya­nús anya­got, amit meg­vizs­gál­tak és meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy kábí­tó­szer­nek minősül.

A férfi egy másik alka­lom­mal, 2021. szep­tem­ber 29. napja előtt ismét kábí­tó hatá­sú anya­got ren­delt az inter­ne­ten a deb­re­ce­ni lakó­he­lyé­re az Egye­sült Király­ság­ból. A cso­ma­got ezút­tal is egy­sze­rű levél­kül­de­mény­ként adták fel, de a repü­lő­té­ri ellen­őr­zés során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a cso­mag­ban kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő anyag volt.

A Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság által vég­zett nyo­mo­zás során min­dét kül­de­mény tar­tal­mát lefoglalták.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő vád­lott ellen az ország terü­le­té­re beho­za­tal­lal elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság az ügy­ira­tok alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést, mely­ben a fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, a lefog­lalt kábí­tó­szert pedig koboz­za el.

A fény­kép a Hol­lan­di­á­ból fel­adott kül­de­mény ellen­őr­zé­se során készült.