Főoldal » Hírek » Irodából és ékszerboltból is lopott a tolvaj páros – fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a bün­te­tett elő­éle­tű nővel és fér­fi­val szem­ben, akik Kapos­vár bel­vá­ro­sá­ban hasz­nál­ták ki az érté­kek kis időre tör­té­nő őri­zet­le­nül hagyását.

A vád­lot­tak közül a több­szö­rös vissza­eső, letar­tóz­ta­tás­ban lévő nő 2021 júli­u­sá­ban a kapos­vá­ri pol­gár­mes­te­ri hiva­tal­ban tar­tóz­ko­dott, ami­kor ész­lel­te, hogy nincs senki az egyik iro­dá­ban, azon­ban egy tás­kát a pad­lón hagy­tak. A nő bement, majd a tás­ká­ból az ügy­in­té­ző pénz­tár­cá­ját vette magá­hoz. A ter­helt a sér­tett 25.000 forint kész­pén­zét tar­tot­ta meg, egyéb ira­ta­it, bank­kár­tyá­it pedig egy sze­me­tes­be dobta.

Az élet­tár­sak 2021 augusz­tu­sá­ban egy kapos­vá­ri ékszer­bolt­ból lop­tak úgy, hogy amíg az eladó a többi vásár­ló­val fog­lal­ko­zott, a nő a férfi taka­rá­sá­ban két­szer is elhúz­ta az egyik vit­rin ajta­ját és a kiál­lí­tó­tér­ből két arany kar­kö­tőt vett ki közel 900.000 forint érték­ben. Ezt köve­tő­en a vád­lot­tak távoz­ni akar­tak az üzlet­ből, azon­ban az eladó ész­re­vet­te az egyik ékszer hiá­nyát és fel­szó­lí­tot­ta őket, hogy adják vissza. A férfi a kere­sett 685.000 forint érté­kű kar­kö­tőt átad­ta, de a másik ékszert a ter­hel­tek később egy ózdi zálog­ház­ban értékesítették.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban mind­két vád­lot­tal szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.

A képet a kapos­vá­ri rend­őrök szer­kesz­tet­ték az ékszer­bolt­ban készült videóról.