Főoldal » Hírek » Irodalomterápia a büntetés-végrehajtásban

A sza­vak­nak ere­jük van, az iro­dal­mi művek pedig szin­te ész­re­vét­le­nül ala­kít­hat­ják gon­dol­ko­dá­sun­kat, az élet­hez való viszonyunkat.

Dr. Kiss Anna PhD, az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet tudo­má­nyos főmun­ka­tár­sa arról beszél a kis­fil­münk­ben, hogy az iro­da­lom­te­rá­pi­á­nak miként lehet helye a büntetés-végrehajtásban. Egy olyan izgal­mas mód­szert mutat be, amely­nek lénye­ge, hogy az elítél­tek szá­má­ra novel­lá­kon, ver­se­ken keresz­tül nyújt segít­sé­get a hét­köz­na­pi élet­be tör­té­nő visszatéréshez.