Főoldal » Hírek » Iskolás gyereket rabolt ki egy férfi – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­vel szem­ben, aki egy kis­ko­rú fiút rabolt ki a ceg­lé­di vasútállomáson.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az elkö­ve­tő hosszabb ideje nem ren­del­ke­zett mun­ka­hellyel, illet­ve jöve­de­lem­mel. 2023 szep­tem­be­ré­ben az egyik ceg­lé­di bevá­sár­ló­köz­pont­ban elkap­ták, miu­tán az illat­szer osz­tá­lyon - miköz­ben egy társa figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ta - ello­pott két par­fü­möt össze­sen közel 7.000 forint értékben.

2023 novem­ber 14-én, dél­ben, a ceg­lé­di vas­út­ál­lo­más köze­lé­ben a vád­lott fel­fi­gyelt a mind­össze 15 éves sér­tett­re. Oda­lé­pett a kis­ko­rú fiú­hoz azért, hogy tőle élel­mi­szert, pénzt vagy más vagyon­tár­gyat sze­rez­zen. Miu­tán a sér­tett­hez ért meg­kér­dez­te tőle, hogy van-e nála pénz, mely­re a fiú a pénz­tár­cá­já­ból átadott neki 350 forin­tot. A vád­lott eltet­te a pénzt, de töb­bet köve­telt azzal, hogy neki élel­met kell ven­nie. Ekkor a fiú továb­bi 500 forin­tot adott át neki. Ezután az elkö­ve­tő át akar­ta kutat­ni a sér­tett tás­ká­ját enni­va­ló után. Ezt a fiú nem akar­ta meg­en­ged­ni, így inkább maga adta át az abban lévő két kaka­ós csi­gát a férfinak.

Még ez sem volt elég az elkö­ve­tő­nek, és több pénzt köve­telt Miu­tán a sér­tett közöl­te, hogy nincs több kész­pén­ze, csak egy bank­kár­tyá­ja, arra szó­lí­tot­ta fel, hogy vegyen fel neki azzal kész­pénzt. A fiú pró­bált kitér­ni a kérés elől azzal, hogy mind­járt indul a vona­ta, amit el kell érnie, azon­ban ekkor a férfi azt mond­ta, hogy akkor az állo­más váró­já­ban lévő üzlet­ben vegyen neki élel­mi­szert. Miu­tán a sér­tett elzár­kó­zott a kérés tel­je­sí­té­sé­től, a vád­lott azzal fenye­get­te meg, hogy ha nem teszi meg amit kér, akkor le fogja szúr­ni. Kije­len­té­sé­nek úgy adott nyo­ma­té­kot, hogy két­szer is lát­vá­nyo­san a zse­bei felé nyúlt.

A fenye­ge­tés hatá­sá­ra a kis­ko­rú sér­tett tel­je­sí­tet­te a férfi kéré­sét és a vád­lott által kivá­lasz­tott ter­mé­ke­ket bank­kár­tyá­já­val a bolt­ban kifi­zet­te.  Miu­tán a férfi látta, hogy eddi­gi fel­lé­pé­se sike­res volt tovább követ­te a sér­tet­tet a pero­non és köz­ben folya­ma­to­san azzal fenye­get­te, hogy leszúr­ja, ha nem segít neki több pénzt szerezni.

A sér­tett­nek végül az állo­más alul­já­ró­já­ban sike­rült egy fel­nőtt sze­mély­től segít­sé­get kér­nie, így véget vet­nie a vád­lott cselekményének.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben rab­lás bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat.