Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Ismerős család kislányát rontotta meg a férfi- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te miatt őri­zet­be véte­le alatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 34 éves Nagy­atád kör­nyé­ki férfi, aki egy nála 21 évvel fia­ta­labb kis­lányt ron­tott meg.

A vád­lott csa­lá­di isme­rő­se volt kis­lány­nak, aki­nek tisz­tá­ban volt az élet­ko­rá­val és azzal is, hogy a sér­tett mélyebb érzel­me­ket táp­lál irán­ta. 2020 nya­rán ezt hasz­nál­ta ki a vád­lott, ami­kor az egyik este a sér­tett fel­ke­res­te őt, aki­vel előbb beszél­get­ni kez­dett, majd idő­vel a bele­egye­zé­sé­vel közö­sül­tek is.

Az eset 2020 szep­tem­be­ré­ben is meg­is­mét­lő­dött. A vád­lott egy össze­jö­ve­te­len vett részt a sér­tett csa­lád­já­nál, ami­kor a haj­na­li órák­ban ész­re­vet­te, hogy a csa­lád vala­mennyi tagja elaludt, ezért bement a kis­ko­rú sér­tett szo­bá­já­ba, ahol ismé­tel­ten a bele­egye­zé­sé­vel közö­sült vele. Ekkor azon­ban meg­za­var­ta őket a sér­tett édes­any­ja, és a vád­lott – azért, hogy elke­rül­je a lebu­kást - gyor­san fel­öl­tö­zött, majd távo­zott a házból.

A tör­tén­tek más­nap­ján fény derült a vád­lott cse­lek­mé­nyé­re, ezért a nagy­atá­di rend­őrök még aznap őri­zet­be vet­ték a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit, aki a nyo­mo­zás során beis­me­rő val­lo­mást tett.

A Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság 2020. szep­tem­ber 25-én meg­tar­tott tár­gya­lá­son az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a fér­fit, akit 1 év 10 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítélt, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, továb­bá eltil­tot­ta a vád­lot­tat min­den olyan tevé­keny­ség gya­kor­lá­sá­tól, amely 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sé­vel kap­cso­la­tos. Az íté­let jog­erő­re emelkedett.