Főoldal » Archív » Ismerőseit fosztotta ki – gyorsított eljárásban ítélték el

A Szen­te­si Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta azt a huszon­ki­lenc éves fér­fit, aki 2019 júni­u­sá­ban lopott a látás­sé­rült isme­rő­sé­től.

Az elkö­ve­tő 2019 máju­sá­ban beköl­tö­zött egy Szen­tes mel­let­ti köz­sé­gen lévő ingat­lan­ba, majd meg­is­mer­ke­dett a köze­li ház­ban élők­kel, köz­tük a látás­sé­rült sér­tet­tel. Tőlük több­ször köl­csön­kért, illet­ve járt náluk. A vád­lott 2019. júni­us 22-én alko­holt fogyasz­tott és elha­tá­roz­ta, hogy lopni fog az isme­rő­se­i­től, mivel tudta, hogy a nem látó sér­tett egye­dül van ott­hon. A férfi a kerí­té­sen bemá­szott az ingat­lan­ba, a lakó­ház­ból pedig mobil­te­le­font, éksze­re­ket, vala­mint egyéb ház­tar­tá­si, elekt­ro­ni­kai dol­go­kat vett magá­hoz, össze­sen mint­egy 85.000,- Ft érték­ben. A sér­tett ész­lel­te, hogy ott van a vád­lott, azon­ban hiába szó­lí­tot­ta, nem vála­szolt, ezért érte­sí­tet­te egy csa­lád­tag­ját. A csa­lád­tag haza­ér­ve tet­ten érte a fér­fit, aki a dol­gok egy részé­vel elme­ne­kült. Az elvitt dol­go­kat utóbb a sér­tet­tek vissza­kap­ták.

A vád­lot­tat még aznap elfog­ta a rend­őr­ség, a férfi az intéz­ke­dés során meg­fe­nye­get­te a sér­tet­te­ket azzal, ha kisza­ba­dul, akkor fizi­kai erő­sza­kot fog elle­nük alkal­maz­ni.

A Makói Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat kifosz­tás bűn­tet­te és zak­la­tás vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta. A Szen­te­si Járás­bí­ró­ság a több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tat 5 év fegy­ház­bün­te­tés­re, és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra íté­le­te. Az íté­let nem jog­erős.