Főoldal » Archív » Ismerősének lopta a fát – mindketten bíróság elé kerülnek

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség lopás miatt emelt vádat egy 19 éves férfi ellen, aki isme­rő­se fel­buj­tá­sá­ra lopott fát, ami­kor a terü­let­el­len­őr­zést végző erdész tet­ten érte.

A vád­lott egy 45 éves falu­be­li nőis­me­rő­se által ígért 3.000 forint fejé­ben 2016. május ele­jén az egyik zaba­ri erdő­rész­ből, a már koráb­ban kivá­gott és fara­ká­sok­ba készí­tett akác­fá­ból eltu­laj­do­ní­tott 4 köb­mé­tert úgy, hogy azo­kat a fel­buj­tó kézi­ko­csi­já­ra rápa­kol­ta, majd azzal elin­dult a nő házá­hoz. Útköz­ben azon­ban meg­lát­ta a kerü­le­ti erdészt, ezért a kézi­ko­csit rako­má­nyá­val együtt hát­ra­hagy­va elfutott.

A 72.000 forint érté­kű akác­fát a rend­őr­ség a sér­tett­nek vissza­ad­ta, így a lopás­sal oko­zott kár megtérült.

Az ügyész­ség mind­két vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, mivel a fel­buj­tó a cse­lek­mé­nyért ugyan­olyan fele­lős­ség­gel tar­to­zik, mint a tet­tes. Indít­vá­nyoz­ta továb­bá a lopás esz­kö­zé­ül hasz­nált kézi­ko­csi elkob­zá­sát, vala­mint azt is, hogy a bíró­ság a vád­lot­ta­kat köte­lez­ze a fel­me­rült bűn­ügyi költ­ség viselésére.