Főoldal » Archív » Ismerősét rabolta ki - letartóztatási indítvány

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, aki egy nagy­ká­tai bár előtt kira­bol­ta isme­rő­sét.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy huszon­hét éves férfi, Nagy­kát­án egy bár­ban össze­ta­lál­ko­zott isme­rő­sé­vel, és köl­csö­nö­sen meg­hív­ták egy­mást egy-egy ital­ra. Miu­tán a bár bezárt, a sér­tett férfi a gya­nú­sí­tot­tal a bár előt­ti tera­szon tar­tóz­ko­dott. Már haj­na­li két óra körül volt, ami­kor a férfi a sér­tet­től pénzt kért, aki átadott neki 2000 forin­tot. A gya­nú­sí­tott látta, hogy a sér­tett­nél van még pénz, ezért még töb­bet köve­telt tőle. A férfi közöl­te, hogy nincs nála több pénz, erre a gya­nú­sí­tott meg­lök­te, ököl­lel fejen ütöt­te, mire a sér­tett esz­mé­let­le­nül a föld­re esett.

A gya­nú­sí­tott a föl­dön fekvő sér­tett far­zse­bé­ből kivet­te a pénz­tár­cá­ját, ami­ben 150 000 forint volt, majd elment a hely­szín­ről.

A nyo­mo­zó ható­ság a fér­fi­val szem­ben rab­lás bűn­tet­té­nek gya­nú­ját közöl­te. Tekin­tet­tel a bűn­cse­lek­mény nagyobb tár­gyi súlyá­ra, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­si körül­mé­nye­i­re, meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a ter­helt a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né, a tanú­kat meg­fé­lem­lí­te­né, jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ná, ezért a Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re.