Főoldal » Hírek » Ismét gyermekekről gyűjtött pornográf felvételeket, 15 év fegyház büntetéssel sújtották – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első fokon kisza­bott bün­te­tés súlyos­bí­tá­sát kéri abban az ügy­ben, ahol az ügyész­ség egy koráb­ban már gyer­mek­por­nog­rá­fia miatt is bün­te­tett, 37 éves szi­get­hal­mi fér­fi­val szem­ben sze­xu­á­lis erő­szak és gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség 2023 szep­tem­be­ré­ben emelt vádat a fér­fi­val szem­ben. A Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék 2023. októ­ber 19-én kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel a fér­fit bűnös­nek mond­ta ki a vád tár­gyá­vá tett nemi élet sza­bad­sá­ga és a nemi erkölcs elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek­ben, ame­lyért őt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 15 év fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, vagy egyéb tevé­keny­ség­től, mely­nek kere­té­ben 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi, vagy befo­lyá­si viszony­ban állna. Az első­fo­kú bíró­ság az elkö­ve­tőt kizár­ta a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsátásból.

Az íté­le­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a ter­helt házas­sá­ga fenn­ál­lá­sá­nak ideje alatt 2022 év során az inter­net­ről letöl­tött, majd kom­men­tek­kel ellát­va meg­osz­tott 5 töb­bek között 12. élet­évet be nem töl­tött sze­mély nemi­sé­gét súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő módon ábrá­zo­ló, nemi vágy fel­kel­té­sét célzó képfelvételt.

Mind­emel­lett 2022 szep­tem­be­ré­ben, ami­kor a fele­sé­ge az akkor meg­szü­le­tett máso­dik közös gyer­me­kük­kel kór­ház­ban volt, a ter­helt kihasz­nál­va, hogy az első­szü­lött 3 éves kis­lá­nyá­val egye­dül volt ott­hon, az esti lefek­vés után fél­álom­ban lévő gyer­me­ke felett önki­elé­gí­tést és más sze­xu­á­lis tevé­keny­sé­get vég­zett, amely­ről vide­ó­fel­vé­telt is készített.

A ter­helt tele­fon­ján ezen túl 2022 októ­be­ré­ben még továb­bi 58 gyer­me­kek sze­xu­á­lis kizsák­má­nyo­lá­sát ábrá­zo­ló fel­vé­telt is talált a rendőrség.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész a külö­nös bűn­is­mét­lő elkö­ve­tő ter­hé­re a sza­bad­ság­vesz­té­si tar­tam súlyo­sí­tá­sá­ért, míg a ter­helt és védő­je a bün­te­tés eny­hí­té­se cél­já­ból fel­leb­bez­tek. A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zés­sel egyet­ért­ve ter­jesz­tet­te elő indít­vá­nyát a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz, kez­de­mé­nyez­ve a bün­te­tés súlyosítását.

Az idő­köz­ben elvált elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tás­ban várja bün­te­tő­ügye másod­fo­kú befejezését.