Főoldal » Hírek » Ismét gyermekpornográfia a vád a 73 éves férfival szemben - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az idős férfi gyer­mek­por­nog­rá­fia miatt kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt követ­te el újra a bűn­cse­lek­ményt. Ezút­tal nem csak meg­szer­zett gyer­me­ke­ket ábrá­zo­ló por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket, hanem továb­bí­tott is.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint a fér­fi­nál 990 darab por­nog­ráf fel­vé­tel, fény­ké­pek és vide­ók vol­tak meg­ta­lál­ha­tók az elekt­ro­ni­kai esz­kö­ze­in. A fel­vé­te­le­ken szin­te kivé­tel nél­kül fiúk vol­tak, több­sé­gé­ben 10 és 14 év közöt­ti­ek, de vol­tak közöt­tük 5 és 10 év közöt­ti­ek is.

A fér­fit az ügyész­ség két bűn­cse­lek­ménnyel, meg­szer­zés­sel, ille­tő­leg átadás­sal elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vele szem­ben hét és fél év is kiszabható.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben – egye­bek mel­lett – vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra és a koráb­ban kisza­bott, két év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett 1 év bör­tön­bün­te­tés vég­re­haj­tá­sá­ra is indít­ványt tett.

Az eljá­rás a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iro­dá­nál indult, azt a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fog hozni az ügyben.