Főoldal » Archív » Ismét kampányszerűen álltak bíróság elé az ittasan vezetők Cegléden

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség egy nap alatt húsz ittas jár­mű­ve­ze­tőt állí­tott gyor­sí­tott eljá­rás­ban a Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság elé.

Ugrás­sze­rű­en meg­nőtt 2018 ápri­li­sá­ban és máju­sá­ban Ceg­lé­den és kör­nyé­kén a jár­mű­ve­ket itta­san veze­tők száma. Ezért a Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság foko­zott köz­úti ellen­őr­zést tar­tott, ahol szá­mos ittas veze­tőt értek tetten.

A gya­nú­sí­tot­tak az elmúlt hóna­pok­ban itta­san vezet­tek Ceg­léd, Alber­tirsa, Tör­tel, Abony Újszil­vás és Csemő utcá­in. Vezet­tek sze­mély­gép­ko­csit, kis­te­her­au­tót, mező­gaz­da­sá­gi von­ta­tót. Volt olyan vád­lott, akit ittas veze­tés miatt koráb­ban eltil­tot­tak a jár­mű­ve­ze­tés­től, ennek elle­né­re újból itta­san vezet­te az autó­ját, amely­ben kis­gyer­me­ke aludt.

A Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság dina­mi­kus nyo­mo­zá­sai után a Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség egy napra szer­vez­te a bíró­ság elé állí­tá­so­kat: 2018. május 11-én gyor­sí­tott eljá­rás­ban húsz fér­fit állí­tott a Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság elé.

A kam­pány­sze­rű bíró­ság elé állí­tás ered­mé­nyes volt. A Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság négy bírá­ja tar­tott pár­hu­za­mo­san tár­gya­lá­so­kat. A bírák tizen­hat itta­san veze­tő vád­lot­tat 100.000,- forint­tól 300.000,- forin­tig ter­je­dő összeg­ben, össze­sít­ve 2,6 mil­lió forint pénz­bün­te­tés­re ítél­tek. A vád­lot­ta­kat hat hónap­tól hét évig ter­je­dő időre eltil­tot­ták a járművezetéstől.

Két bűn­ügy vád­lott­ját a bíró­ság egy év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, két fér­fit fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re ítélt.

Az íté­le­tek­ből tizen­hat jogerős.