Főoldal » Hírek » Ismét késszúrással ért véget egy családi vita – fotókkal -a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta azt a nőt, aki 2 hónap­pal ezelőtt szó­vál­tást köve­tő­en két­szer hátba szúr­ta élettársát.

A vád sze­rint a kun­szent­mik­ló­si nő – az ügy vád­lott­ja – 2023. szep­tem­ber 29-én dél­után elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en a lakó­ház kony­há­já­ban fel­ka­pott az asz­tal­ról egy kést és azzal az ingat­lan udva­rán hátul­ról két­szer lapoc­ka­tá­jé­kon szúr­ta az élettársát.

A mell­kast ért szú­rás követ­kez­té­ben lég­mell ala­kult ki, amely a sér­tett­nél 8 napon túl gyó­gyu­ló, élet­ve­szé­lyes sérü­lést eredményezett.

Az ügyész­ség a nőt élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt 2023. novem­ber 29-én gyor­sí­tott eljá­rás­ban – az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott két hóna­pon belül - bíró­ság elé állí­tot­ta. A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a vád­lott bűnös­sé­gét a vád­dal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tot­ta és ezért vele szem­ben 2 év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 év 6 hónap­ra fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­let jogerős.

A csa­tolt fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.