Főoldal » Archív » Ismét mentősökre támadtak Pécsen – vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki a segít­sé­gé­re siető men­tő­sök­re támadt.

A vád­lott 2017 decem­be­ré­ben kom­lói ott­ho­ná­ban jelen­tős mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tott, mely­től rosszul lett, majd elesett. Az esés követ­kez­té­ben a feje megsérült.

A férfi ellá­tá­sá­ra men­tőt hív­tak, majd őt Pécs­re szál­lí­tot­ták. Az ittas férfi a men­tő­au­tó­ban fel­áll­va meg­pró­bál­ta meg­üt­ni, meg­rúg­ni a men­tő­ápo­lót, aki véde­ke­zés­ként a men­tő­au­tó falá­hoz szo­rí­tot­ta a vád­lot­tat. Ekkor a vád­lott foj­to­gat­ni kezd­te a men­tő­ápo­lót. A bán­tal­ma­zás miatt a gép­ko­csi meg­állt, majd a men­tős segít­sé­gé­re siető sofőr is meg­pró­bál­ta az elkö­ve­tőt meg­fé­kez­ni, akire azon­ban szin­tén rátá­madt az ittas férfi. Végül a két men­tős­nek sike­rült a dühön­gő fér­fit lefogni.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 1-5 évig ter­je­dő szabadságvesztés.