Főoldal » Archív » Ismét vádemelés az uniós támogatás ígéretével csaló páros ellen

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség har­mad­szor nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a két nővel szem­ben, akik uniós támo­ga­tás ígé­re­té­vel csal­tak ki pénzt a sértettektől.

A két nő egy hitel­köz­ve­tí­tő iro­dá­val kötött együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dás kere­té­ben kínált pénz­ügyi szolgáltatásokat.

2013-ban a két vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy valós szol­gál­ta­tás mel­lett tény­le­ge­sen nem léte­ző pályá­za­ti lehe­tő­sé­ge­ket kínál­nak az ügyfeleknek.

Az ügy­fe­le­ket ked­ve­ző kama­to­zá­sú, könnyí­tett hitel­bí­rá­la­tú vál­lal­ko­zás­fej­lesz­té­si hitel lehe­tő­sé­gé­ről tájé­koz­tat­ták. A hitel for­rá­sa­ként az Euró­pai Unió által biz­to­sí­tott támo­ga­tá­so­kat jelöl­ték meg. A vád­lot­tak azt mond­ták a sér­tet­tek­nek, hogy a pályá­zat benyúj­tá­sá­ra, vagy a hitel igény­lé­sé­re csak úgy van lehe­tő­ség, ha a pályá­zat meg­hir­de­té­se előtt ren­del­ke­zés­re bocsát­ják a pályá­za­ti anya­got, illet­ve ügy­in­té­zés­re, ille­ték­re átad­nak 200 000 forintot.

2013. és 2014. évben a két vád­lott mint­egy száz embert tévesz­tett meg. Cse­lek­mé­nye­ik miatt a Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség velük szem­ben 2016 máju­sá­ban vádat emelt.

2017. évben ugyan­ilyen jel­le­gű csa­lás miatt az egyik vád­lot­tal szem­ben újabb vád­eme­lés­re került sor. Ekkor 25 mil­lió forint kárt oko­zott  az egyik sértettnek.

A saj­tó­ban meg­je­lent hír­adá­sok után továb­bi sér­tet­tek jelent­kez­tek, vala­mint az elkö­ve­tők egyi­ke 2016. után tovább­foly­tat­ta a meg­té­vesz­tő tevé­keny­sé­get, ezért ismé­telt vád­eme­lés­re került sor. Az újabb vád­irat­ban az ügyész­ség a két nőt továb­bi 14 rend­be­li bűn­cse­lek­ménnyel, illet­ve az egyi­ket külön továb­bi 29 rend­be­li csa­lás­sal vádol­ja. Az oko­zott kár közel 25 mil­lió forint.

Az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nye több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

Az egyik elkö­ve­tő elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van.