Főoldal » Hírek » Ismételt letartóztatását kezdeményezte az ügyészség a Molotov-koktélos támadással fenyegetőző férfinak - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2020 szep­tem­be­ré­ben emelt vádat az ellen a közép­ko­rú fér­fi­vel szem­ben, aki a tava­szi veszély­hely­zet­ben azért, hogy egy áru­ház­lánc üzle­té­ben intéz­ke­dés­re bírja rá a rend­őr­sé­get, laká­sá­ról tele­fo­non azzal fenye­ge­tő­zött, hogy a bolt­ban ész­lelt vásár­lói zsú­folt­sá­got Molotov-koktél alkal­ma­zá­sá­val, rob­ban­tás­sal fogja meg­szün­tet­ni. Aznap az elkö­ve­tő meg­je­lent az üzlet­nél és obsz­cén mon­da­to­kat írt annak falára.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2020. novem­ber 10-i tár­gya­lá­sán az elkö­ve­tő, a vírus­hely­zet­re hivat­ko­zás­sal tagad­ta bűnös­sé­gét, azon­ban val­lo­má­sát köve­tő­en kez­de­mé­nye­zé­sé­re az addig letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el annak laká­sá­ra kor­lá­toz­va az eljá­ró bíróság.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a már bün­te­tett, vád­be­li cse­lek­mé­nye­it koráb­bi vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­se és más elle­ne folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt meg­va­ló­sí­tó elkö­ve­tő­vel szem­ben kez­de­mé­nyez­te ismé­telt letar­tóz­ta­tá­sát a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­nál. Az ok a bűn­is­mét­lés megakadályozása.

Az ügy­ben kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

www.ugyeszseg.hu/robbantassal-fenyegetozott-a-virushelyzetre-hivatkozva-vademeles-fotoval