Főoldal » Hírek » Italozással kezdődött, verekedés lett a vége - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki egy isme­rő­sé­től kutyát vásá­rolt, majd közös ita­lo­zá­suk során össze­ve­re­ked­ve súlyos sérü­lé­se­ket oko­zott a sér­tett­nek.

A vád sze­rint a vád­lott egy isme­rő­sé­vel 2021 máju­sá­ban Sió­fok­ra uta­zott, hogy ott elő­ze­tes meg­be­szé­lés alap­ján egy másik barát­já­val talál­koz­zon, aki egy kutyát ígért neki. Az út során nagyobb mennyi­sé­gű sze­szes italt fogyasz­tot­tak, majd az ügy­let lebo­nyo­lí­tá­sa után a sér­tet­tel egy ital­bolt­ban közö­sen tovább szó­ra­koz­tak, ita­loz­tak. A késő esti órák­ban az erő­sen ittas fér­fi­ak a sér­tett egyik isme­rő­sé­nek laká­sá­ra indul­tak. Eköz­ben a sér­tett szóvá tette, hogy a vád­lott a tőle kapott kutyá­val dur­ván bánik, a pórá­zát rán­gat­ja és kia­bál vele. Emi­att a vád­lott indu­lat­ba jött, és a sér­tet­tel össze­ve­re­ke­dett. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, amely az élet­ve­szé­lyes álla­pot bekö­vet­ke­zé­sé­nek reá­lis veszé­lyé­vel járt.

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tat – a vád­dal egye­ző­en – élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. Ezért mint több­szö­rös vissza­esőt 5 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

Az első­fo­kú íté­let ellen a véde­lem eny­hí­tés iránt fel­leb­be­zett. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­la dönt.