Főoldal » Archív » Ítélet a játszótéri gyerekmolesztáló férfi ügyében

A Pécsi Járás­bí­ró­ság 6 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te azt a fér­fit, aki gyer­me­ke­ket molesz­tált egy ját­szó­té­ren Pécsett.

A férfi 2014. évben rend­sze­re­sen meg­je­lent Pécs Urán­vá­ros részén talál­ha­tó park­ban, ahol fiú gye­re­kek­kel ismer­ke­dett, majd azért, hogy a bizal­muk­ba fér­kőz­zön, fagy­lalt­ra, üdí­tő­re hívta meg őket, illet­ve beszél­get­tek. Ezen beszél­ge­té­sek során a gyer­me­kek­nek gyak­ran sze­xu­á­lis tar­tal­mú témá­kat vetett fel.

2014. már­ci­u­sa és augusz­tu­sa között a vád­lott öt kis­ko­rú, 9-12 éves gyer­mek­kel ismer­ke­dett meg. A fiú­kat a vád­lott a közel­ben talál­ha­tó sző­lős­kert­jé­be vitte, ahol őket csó­kol­gat­ta, simo­gat­ta, ruhá­ju­kon keresz­tül nemi szer­vü­ket meg­fog­ta, illet­ve az ölébe ültet­te őket.

A bíró­ság a fér­fit sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 6 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, és 6 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, emel­lett 4 évre kitil­tot­ta őt abból a park­ból, ahol a fiúk­kal megismerkedett.

A bíró­ság nem ren­delt el kény­szer­in­téz­ke­dést a vád­lot­tal szem­ben, aki tovább­ra is sza­bad­lá­bon van. Emi­att az ügyész fel­leb­be­zést jelen­tett be, egye­bek­ben az íté­le­tet tudo­má­sul vette, a vád­lott és védő­je pedig eny­hí­té­sért fellebbezett.