Főoldal » Hírek » Ítélet a nagykörúti villamoson utasokra és villamosvezetőre támadók ügyében - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen emelt vádat egy fia­tal fér­fi­val és két női tár­sá­val szem­ben, akik most októ­ber­ben a 4-6-os vil­la­mo­son, itta­san rátá­mad­tak két utas­ra, a férfi pedig a vil­la­mos­ve­ze­tőt is bán­tal­maz­ta. A bíró­ság a fér­fit első­fo­kon bör­tön­bün­te­tés­re, két tár­sát pedig köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítélte. 

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2022. októ­ber 31-én dél­után a II. kerü­let, Széll Kál­mán téren száll­tak fel a 4-6-os jel­zé­sű vil­la­mos­ra. A férfi és két női társa ittas volt, ebből adó­dó­an a fel­szál­lá­su­kat köve­tő­en a jár­mű­vön han­gos­kod­tak, és kia­bál­tak egymással.

A visel­ke­dé­sü­ket szóvá tette egy 76 éves férfi utas, akire emi­att a két nő rátá­madt, rán­gat­ni kezd­ték az idő­ko­rú sér­tett ruhá­ját, és két kéz­zel kar­mo­lász­ták az arcát. A bán­tal­ma­zás­ba idő­köz­ben a férfi tár­suk is bekap­cso­ló­dott, fenye­ge­tő­en lépett fel a sér­tet­tel szem­ben, és a lába felé rúgott.

A vil­la­mos­ve­ze­tő ész­lel­te a tör­tén­te­ket, ezért a követ­ke­ző meg­ál­ló­nál kiszállt a veze­tő fül­ké­ből, és fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­ta­kat, hogy száll­ja­nak le a vil­la­mos­ról. Ekkor a férfi vád­lott szi­dal­maz­ni kezd­te a vil­la­mos­ve­ze­tőt, miköz­ben több­ször felé ütött. A sér­tett véde­ke­zés­ként maga elé emel­te a kezét, így az üté­sek a kar­ja­it és a mell­ka­sát érték. A továb­bi bán­tal­ma­zás elől a sér­tett végül beme­ne­kült a veze­tő fül­ké­be, amely­nek ajta­ját a ter­helt több­ször, nagy erő­vel megütötte.

Eköz­ben az egyik női elkö­ve­tő meg­lát­ta, hogy egy utas vide­ó­fel­vé­telt készít róluk a tele­fon­já­val, ezért kia­bál­ni kez­dett vele. Ezt ész­lel­ve, férfi társa is oda­lé­pett, és a fel­vé­telt készí­tő utas­ra támadt, dur­ván lök­dös­ni kezd­te a fér­fit, és ököl­lel vál­lon ütöt­te. A táma­dás­nak az vetett véget, hogy egy másik utas hátul­ról lefog­ta a támadót.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a meg­tá­ma­dott két utas és a vil­la­mos­ve­ze­tő is könnyeb­ben sérült.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség a három táma­dó­val szem­ben cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, a fér­fi­val szem­ben pedig köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt is vád­ira­tot nyúj­tott be az ille­té­kes bíróságra.

A bíró­ság által meg­tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen mind­há­rom vád­lott tel­jes körű beis­me­rő val­lo­mást tett, és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. Erre tekin­tet­tel a bíró­ság nyom­ban érde­mi dön­tést hozott, a vád­lot­ta­kat vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki, és a fér­fit 3 év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, a két nőt pedig - egyi­ket 208, a mási­kat 312 óra - köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­te. A bíró­ság továb­bá elren­del­te a fér­fi­val szem­ben koráb­ban, más ügy­ben kisza­bott 1 év 4 hónap fia­tal­ko­rú­ak fog­há­zá­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát is.

Az íté­let a két nő vonat­ko­zá­sá­ban jog­erős, a férfi eny­hí­té­sért fellebbezett.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság ügy­höz kap­cso­ló­dó vide­ó­ja az aláb­bi lin­ken elérhető:

https://www.facebook.com/1625295504364187/videos/838497257344222