Főoldal » Hírek » Ittas állapotban ütötte, rúgta a busz oldalát - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki itta­san a komá­ro­mi autó­busz pálya­ud­va­ron az egyik busz olda­lát ököl­lel ütöt­te, rugdosta. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint az erő­sen ittas álla­po­tú férfi 2022. decem­ber 3-én, este, a komá­ro­mi autó­busz pálya­ud­va­ron oda­ment az egyik busz­hoz, majd han­go­san kia­bál­va, ököl­lel ütle­gel­te és rug­dos­ta a jármű olda­lát. A vád­lott a cse­lek­mé­nyé­vel az autó­busz­ról leszál­ló egyik utas fel­szó­lí­tá­sá­ra és köz­be­lé­pé­sé­re hagyott fel.

A férfi 2023. janu­ár 19-én, ittas álla­pot­ban nagy­szü­le­i­vel szem­ben agresszív maga­tar­tást tanú­sí­tott, meg­ölés­sel fenye­get­te, vala­mint kia­bált és vesze­ke­dett a sér­tet­tek­kel, illet­ve a lakás beren­de­zé­si tár­gya­it meg­ron­gál­ta. Az elkö­ve­tő kést vett magá­hoz, ame­lyet a kezé­ben tart­va hőzön­gött és kia­bált a lakás­ban és a lép­cső­ház­ban. A vád­lot­tat a hely­szín­re kiér­ke­ző rend­őrök­nek sike­rült megfékezniük.

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit garáz­da­ság vét­sé­gé­vel és más bűn­cse­lek­mé­nyek­kel vádol­ta meg. Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, továb­bá tilt­sa el őt a köz­ügyek gyakorlásától.

A tér­fi­gye­lő kame­ra fel­vé­te­le rög­zí­tet­te, ahogy a férfi üti, rúgja a busz oldalát.