Főoldal » Archív » Ittas férfit fosztott ki, bankkártyával csalt, majd többször lopott is a vádlott

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a 33 éves pécsi fér­fi­val szem­ben, aki a Balaton-parton és Szom­bat­he­lyen köve­tett el több vagyon elle­ni bűncselekményt.

A bün­te­tett elő­éle­tű, ren­de­zet­len élet­vi­te­lű vád­lott 2019 júli­u­sá­ban Sió­fo­kon fel­fi­gyelt az utcán alvó ittas sér­tett­re, aki­nek zse­bé­ből kivet­te a pénz­tár­cá­ját, mely­ből kész­pénzt és a sér­tett bank­kár­tyá­ját lopta ki. A bank­kár­tyá­val később meg­kí­sé­relt egy kisebb össze­gű vásár­lást is kifi­zet­ni, azon­ban nem járt siker­rel, mivel a kár­tyán nem volt fedezet.

A férfi az eset más­nap­ján belo­pó­zott egy kem­ping­be is, ahol előbb egy sátor­ból, majd egy nya­ra­ló­ház­ból élel­mi­szert vett magá­hoz, azon­ban a nya­ra­lók mind­két eset­ben ész­re­vet­ték, így a kár meg­té­rült. A vád­lott ezután Szom­bat­he­lyen tűnt fel, ahol több alka­lom­mal lopott az egyik kis­ke­res­ke­del­mi lánc bolt­ja­i­ból, azon­ban a biz­ton­sá­gi őrök min­den eset­ben tet­ten érték.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben - aki a bűn­cse­lek­mé­nye­ket rész­ben egy koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt követ­te el – bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint fel­füg­gesz­tett bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re tett indítványt.