Főoldal » Hírek » Ittas traktoros okozta a motoros halálát - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2019 őszén egy trak­tort itta­san vezet­ve okoz­ta egy moto­ros halá­lát és még egy sze­mély mara­dan­dó sérüléseit.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. októ­ber 11-én 17 óra körül ittas álla­pot­ban köz­le­ke­dett az álta­la veze­tett trak­tor­ral egy megye­be­li falu föld­út­ján. A vád­lott az útke­resz­te­ző­dés­hez érve ittas­sá­gá­ból adó­dó­an nem adott elsőbb­sé­get az asz­fal­to­zott úton köz­le­ke­dő moto­ros­nak és vál­to­zat­lan sebes­ség­gel a sér­tett elé kanya­ro­dott. A sér­tett - vész­fé­ke­zé­se elle­né­re - az ütkö­zést nem tudta elke­rül­ni. A bal­eset követ­kez­té­ben a motor­ve­ze­tő a hely­szí­nen az éle­tét vesz­tet­te, míg utasa mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott a gép­jár­mű­ve­ze­tés­re egész­ség­ügyi okból alkalmatlan.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat halált okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés és vég­le­ges hatá­lyú jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.