Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Ittas utas támadt a buszsofőrre - videóval - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki a Süly­sáp és Tóal­más között köz­le­ke­dő autó­busz veze­tő­jét bán­tal­maz­ta, mert az nem enged­te tovább utaz­ni.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő és két vele utazó sze­mély már úgy szállt fel 2022 júli­u­sá­nak egyik esté­jén a menet­rend sze­rin­ti autó­busz­ra, hogy elő­ző­leg együtt alko­holt fogyasz­tot­tak.

A busz hátsó részé­ben fog­lal­tak helyet, ahol tovább ita­loz­tak illet­ve han­go­san beszél­tek, ami­vel a többi utast zavar­ták.

A járat veze­tő­je fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat és a vele utazó nőt és fér­fit, hogy fejez­zék be az ita­lo­zást. Erre az elkö­ve­tő előre kia­bált neki, hogy "száj­ba lesz vágva". Ezután a sofőr közöl­te a három sze­méllyel, hogy a követ­ke­ző meg­ál­ló­ban le kell száll­ni­uk.

Kókán a köz­ség­há­zá­nál lévő meg­ál­ló­ban azután a vád­lott és nőis­me­rő­se le is szállt, de a har­ma­dik sze­mély a busz ele­jé­be rohant fel­in­dul­va. Mivel Tóal­má­sig vet­tek ere­de­ti­leg jegyet, köve­tel­te, hogy fizes­se vissza a busz­ve­ze­tő a fenn­ma­ra­dó össze­get. Eköz­ben a vád­lott a busz nyi­tott első ajta­ján len­dü­le­te­sen vissza­lé­pett a jár­mű­re és dula­ko­dás­ba keve­re­dett a sofőr­rel, annak során több­ször is meg­üt­ve őt.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nyé­nek a vele utazó, rek­la­má­ló férfi vetett végül véget, leta­szi­gál­va őt a busz­ról.

Az autó­busz veze­tő­jé­nek a dula­ko­dás követ­kez­té­ben könnyű sérü­lé­se kelet­ke­zett. 

Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat az elkö­ve­tő­vel szem­ben.

A vide­ón a buszon tör­tén bán­tal­ma­zás lát­ha­tó.