Főoldal » Archív » Ittasan a sínekre hajtott, majd összeütközött a vonattal egy férfi

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki teher­gép­ko­csi­já­val a vas­úti átjá­ró­ban oko­zott bal­ese­tet.

A férfi 2016. októ­ber 20-án Táton itta­san vezet­te a teher­gép­ko­csi­ját, ezért a vas­úti átjá­ró­nál a fény­so­rom­pó tilos jel­zé­se elle­né­re a sínek­re haj­tott, miköz­ben egy sze­mély­szál­lí­tó moz­dony haladt felé. A moz­dony­ve­ze­tő pró­bál­ta az ütkö­zést elke­rül­ni, hang­kür­töt hasz­nált, inten­zí­ven féke­zett, míg a gép­ko­csi­ve­ze­tő gyor­sí­tott, azon­ban ennek elle­né­re a vonat a teher­gép­ko­csi bal hátsó olda­lá­nak ütkö­zött. Az ütkö­zést köve­tő­en a gép­ko­csi az úttest jobb olda­lán lévő beton­ke­rí­tés­nek csa­pó­dott, így az elkö­ve­tő 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett.

A vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság dönt.