Főoldal » Hírek » Ittasan, benyugtatózva elsodort és otthagyott egy babakocsiban ülő kisgyermeket – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa, ittas jár­mű­ve­ze­tés és jár­mű­ve­ze­tés til­tott áten­ge­dé­se miatt vádat emelt két fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tők segít­ség­nyúj­tás nél­kül elme­ne­kül­tek, miu­tán egyi­kük itta­san átvé­ve a kor­mányt, közös kocsi­ká­zá­suk során neki­üt­kö­zött egy út szé­lén par­ko­ló autó­nak, elso­dor­va annak javí­tá­sát végző sofőr­jét és a mel­let­te lévő baba­ko­csi­ban ülő kisgyermeket.

A vád­irat sze­rint az örké­nyi férfi 2022. augusz­tus 24-én, dél­után, Lajos­mi­zsén, kipró­bá­lás­ra áten­ged­te az autó­ját hely­bé­li tár­sá­nak, aki­ről tudta, hogy ittas. Utóbb az is kide­rült, hogy a férfi nyug­ta­tót is sze­dett. Közös kocsi­ká­zá­suk során a sofőr ittas­sá­ga és bódult­sá­ga miatt nem tudta az autót az úton tar­ta­ni és letért előbb a bal, majd a jobb pad­ká­ra, ahol neki­üt­kö­zött egy beton vil­lany­osz­lop­nak. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a vád­lot­tak vissza­sod­ród­tak a szem­köz­ti útpad­ká­ra és bele­haj­tot­tak egy ott par­ko­ló autó­ba, amit épp sze­rel­tek. Az álló jármű az ütkö­zés len­dü­le­té­től elmoz­dult és elütöt­te az ott tar­tóz­ko­dó, javí­tást végző fér­fit, vala­mint elso­dor­ta a jármű két ajta­ja közöt­ti baba­ko­csi­ban ülő kisgyermeket.

Az autó­ját sze­re­lő sér­tett és a gép­ko­csi­ban ülő nő könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, a kis­gyer­mek­nek nem lett baja. Az elkö­ve­tők a bal­ese­tet ész­lel­ve kiszáll­tak a gép­ko­csi­ból és bár lát­ták, hogy sérül­tek is van­nak, elsza­lad­tak a helyszínről.

Az ügyész­ség a bal­ese­tet okozó fér­fit a segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­té­vel és ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel, míg tár­sát jár­mű­ve­ze­tés til­tott áten­ge­dé­sé­nek és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, ezért velük szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Ügyük­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság hoz döntést.

A fotó­kon az ütkö­zés­ben érin­tett jár­mű­vek és a baba­ko­csi látható.