Főoldal » Hírek » Ittasan elütött egy kerékpárost, majd késsel fenyegette a helyszínelőket - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség négy bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt emelt vádat egy, a har­min­cas éve­i­ben járó férfi ellen a Kis­vár­dai Járásbíróságon.

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű férfi 4 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt állt, ennek elle­né­re 2023. feb­ru­ár 7-én este súlyo­san itta­san vezet­te gép­ko­csi­ját egy sza­bol­csi tele­pü­lé­sen. A férfi ittas­sá­ga miatt min­den ok nél­kül áttért az úttest bal olda­lá­ra, és ott elütött egy szem­ből érke­ző kerék­pá­rost, aki az úttest­re zuhant, és könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A férfi ész­lel­te a bal­ese­tet, azon­ban a hely­szí­nen nem állt meg, és segít­ség­nyúj­tás nél­kül elmenekült.

Az elkö­ve­tő ezután magá­hoz vett egy 32 cen­ti­mé­ter hosszú­sá­gú kést, majd gya­lo­go­san vissza­ment a hely­szín­re, és a kés­sel folya­ma­to­san szúró és vágó moz­du­la­to­kat tett, így fenye­get­te az intéz­ke­dő rendőröket.

A nyo­mo­zó ügyész­ség az elkö­ve­tés nap­ján elren­del­te a férfi őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, és sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta letartóztatását.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit a bíró­ság  ítél­je letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a jár­mű­ve­ze­tés­től pedig vég­le­ge­sen tilt­sa el.

Az ügy­ben leg­utóbb kiadott köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/tovabbi-gyanusitasok-a-rendorokre-kessel-tamado-szabolcsi-ferfi-ugyeben-fotoval-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/.