Főoldal » Hírek » Ittasan és engedély nélkül tartott fegyverrel vadászott - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, akit idén télen ittas álla­pot­ban értek tet­ten orvvadászaton.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. feb­ru­ár 3-án a késő dél­utá­ni órák­ban, sze­szes ital fogyasz­tá­sát köve­tő­en, 3 tár­sá­val autó­ba szállt, és egy Ruzsa mel­let­ti erdő­be men­tek azért, hogy ott dúva­dak­ra vadássza­nak. A férfi az autót leál­lí­tot­ta, majd annak lehú­zott abla­ká­ból a fegy­ve­ré­vel leadott egy lövést egy róká­ra, azon­ban nem talál­ta el az álla­tot. Ezt ész­lel­te egy közel­ben tar­tóz­ko­dó vadász, aki érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A kiér­ke­ző rend­őrök a vád­lott­nál olyan fegy­vert és lősze­re­ket talál­tak, melyek tar­tá­sá­ra nem ren­del­ke­zett engedéllyel.

Emel­lett a vád­lott a helyi vadász­tár­sa­ság­nak sem volt tagja, illet­ve attól a vadá­szat­ra elő­ze­te­sen enge­délyt sem kért. Az is kide­rült, hogy a jár­mű­vet sem vezet­het­te volna, mivel nem ren­del­ke­zett jogosítvánnyal.

A vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel, orv­va­dá­szat bűn­tet­té­vel vala­mint ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádolja.

Az ügyész­ség 1 év 8 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, vala­mint 2 év jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­ira­tá­ban arra az eset­re, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűnös­sé­gét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.

Az elkö­ve­tő bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.