Főoldal » Hírek » Ittasan, jogosítvány nélkül, munkahelye autójával okozott balesetet- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 26 éves fér­fi­val szem­ben, aki jogo­sít­vány nél­kül és itta­san vezet­te mun­kál­ta­tó­ja gép­ko­csi­ját, amellyel bal­ese­tet is okozott.

A vád sze­rint a férfi 2020. novem­ber 1-jén éjjel egy Nóg­rád megyei tele­pü­lés ven­dég­lő­jé­nek udva­rá­ból ittas álla­pot­ban elin­dult a mun­kál­ta­tó­ja tulaj­do­nát képe­ző sze­mély­gép­ko­csi­já­val, hogy a nála ven­dé­ges­ke­dő bará­ta­i­val meg­lá­to­gas­sa­nak valakit.

Rövid­del elin­du­lá­sa után ittas­sá­ga miatt leha­ladt az úttest­ről és egy beton­híd­nak ütkö­zött, a bal­eset követ­kez­té­ben két barát­ja könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, a jármű pedig totál­ká­ros­ra tört.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen jár­mű­ve­ze­tés ittas álla­pot­ban vét­ség miatt emelt vádat a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság előtt, vád­ira­tá­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra, továb­bá a bűn­ügyi költ­sé­gek meg­fi­zet­te­té­sé­re tett indítványt.

A férfi és tár­sai ellen nem­csak bün­te­tő­el­já­rás indult: őt a Balas­sa­gyar­ma­ti Köz­le­ke­dés­ren­dé­sze­ti Alosz­tály rend­őrei a veze­tői enge­dély nél­kü­li veze­tés és a biz­ton­sá­gi öv nem hasz­ná­la­ta miatt, bará­ta­it pedig a biz­ton­sá­gi öv bekap­cso­lá­sá­nak elmu­lasz­tá­sa miatt a sza­bály­sér­té­si ható­ság előtt is feljelentették.

A rend­őr­ség hon­lap­ján meg­je­lent cikk és fény­ké­pek elér­he­tő­ek az aláb­bi hivatkozásokon:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/helyi-hirek/baleseti-osszesito-nograd-megyebol-450#4

http://www.police.hu/sites/default/files/hnl%2002_438.jpg

http://www.police.hu/sites/default/files/hnl%2001_455.jpg

http://www.police.hu/sites/default/files/hnl%2003_332.jpg