Főoldal » Hírek » Ittasan, jogosítvány nélkül, rendszám nélküli kölcsönmotorral szenvedett balesetet- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 28 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val és 25 éves tár­sá­val szem­ben. A fia­ta­labb férfi a rend­szám nél­kü­li motor­ját kipró­bá­lás­ra köl­csön­ad­ta ittas tár­sá­nak, aki a motor­ral bal­ese­tet szen­ve­dett.

A vád sze­rint a két férfi 2020 ápri­li­sá­ban egyi­kül házá­nál dol­go­zott, a munka végez­té­vel bog­rá­csoz­tak és köz­ben sze­szes italt is fogyasz­tot­tak. Ekkor az I. rendű vád­lott elkér­te a motor gaz­dá­já­tól az udva­ron álló, rend­szám nél­kü­li motor­ke­rék­párt egy körre. A tulaj­do­nos a kérés­nek ele­get tett annak elle­né­re, hogy a moto­ron nem volt rend­szám, és tudta, hogy isme­rő­se sze­szes ital fogyasz­tott.

A jogo­sít­vánnyal nem ren­del­ke­ző, ittas férfi elhaj­tott a motor­ke­rék­pár­ral, mellyel Somos­kő felől Sal­gó­bá­nya felé halad­va egy jobb­ra ívelő útka­nya­ru­lat­ban lesod­ró­dott az útról és egy domb­ol­dal­nak ütkö­zött, majd vissza­vá­gó­dott az úttest­re. A bal­eset követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Még ugyan­ezen a napon, a dél­utá­ni órák­ban, Sal­gó­tar­ján bel­te­rü­le­tén a II. rendű vád­lott is itta­san vezet­te segéd­mo­to­ros kerék­pár­ját.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség mind­két fér­fi­val szem­ben egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés és ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt, a motor­ke­rék­pár tulaj­do­no­sá­val szem­ben továb­bá jár­mű­ve­ze­tés til­tott áten­ge­dé­se miatt emelt vádat a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság előtt.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban mind­két vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra, továb­bá a 194 000 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sé­re tett indít­ványt.