Főoldal » Hírek » Ittasan, jogosítvány nélkül száguldozva veszélyeztette mások életét - a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te, továb­bá eltil­tás hatá­lya alat­ti és ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy  férfi ellen, aki tavaly ősszel itta­san, veze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt szá­gul­do­zott gép­ko­csi­val Dom­bó­vá­ron, mely­nek során szám­ta­lan köz­le­ke­dé­si sza­bályt meg­szeg­ve mások éle­tét és testi épsé­gét veszé­lyez­tet­te.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző 30-as éve­i­ben járó dom­bó­vá­ri fér­fit a bíró­ság 2022 szep­tem­be­ré­ben egy évre eltil­tot­ta a köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től. A férfi ennek elle­né­re egy hónap­pal később, egy kocs­mai ita­lo­zást köve­tő­en az egyik isme­rő­se sze­mély­gép­ko­csi­ját vezet­te Dom­bó­vá­ron.

A vád­lott mint­egy 120 km/h-s sebes­ség­gel való köz­le­ke­dé­se során a kanya­ro­kat kézi­fék­kel „drift­el­ve” vette be, a meg­en­ge­dett négy fő helyett öt utast szál­lí­tott, vala­mint veze­tés köz­ben tele­fo­nált, és még sört is ivott. Biz­ton­sá­gi övet sem a vád­lott, sem uta­sai nem hasz­nál­tak. A vád­lott a hala­dá­sa során több gép­jár­mű­vet is meg­elő­zött oly módon, hogy azok veze­tő­it indo­ko­lat­lan féke­zés­re kény­sze­rí­tet­te.

A férfi ámok­fu­tá­sá­nak az vetett véget, hogy ittas­sá­ga és sebes­sé­ge miatt egy árok­ba haj­tott, majd egy vil­lany­osz­lop­nak csa­pó­dott. A bal­eset során senki nem sérült meg.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső, koráb­ban már több köz­le­ke­dé­si sza­bály­sér­tést elkö­ve­tő vád­lot­tal szem­ben négy év három hónap bör­tön­bün­te­tés, három év köz­ügyek­től eltil­tás, vala­mint vég­le­ges hatá­lyú köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát szor­gal­maz­za a Dom­bó­vá­ri Járás­bí­ró­ság­nál.