Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Ittasan letörte a vasúti sorompót - vádemelés

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat egy fia­tal nő ellen, aki ittas álla­pot­ban letört egy vas­úti félsorompót.

2017 novem­be­ré­ben a fia­tal nő bál­ban volt egy bara­nyai falu­ban, ahol jelen­tős mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tott. Haza­fe­lé tart­va a Villány-Mohács közöt­ti vas­út­vo­nal máro­ki átke­lő­he­lyé­nél a lezárt vas­úti fél­so­rom­pót min­den előz­mény nél­kül lerúg­ta. A sorom­pó a sínek­re esett, amit egy a szin­tén bál­ból haza­fe­lé tartó fia­tal távo­lí­tott el a sínek­ről, hogy az érke­ző vonat nehogy rámen­jen. Ezzel egy idő­ben egy isme­ret­len sze­mély letör­te a vas­úti átjá­ró másik sorom­pó­ját is.

Az elkö­ve­tő nő cse­lek­mé­nye köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény 3 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.