Főoldal » Hírek » Ittasan okozott balesetet, majd nem nyújtott segítséget - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki úgy ütkö­zött neki egy kukás­au­tó­nak, hogy sérü­lést oko­zott az egyik mun­kás­nak, azon­ban ezt köve­tő­en sem szállt ki az autójából.

A vád sze­rint a het­ve­nes éve­i­ben járó férfi – miu­tán bort fogyasz­tott – 2022 augusz­tu­sá­ban Bar­cson úgy ütkö­zött neki egy kukás­au­tó hátul­já­nak, hogy az ott talál­ha­tó fém fel­lé­pő fel­csu­kó­dott, és beszo­rí­tot­ta az egyik mun­kás lábát. Bár a vád­lott a bal­ese­tet köve­tő­en a hely­szí­nen fél­re­állt, az autó­já­ból nem szállt ki és nem nyúj­tott tőle elvár­ha­tó segít­sé­get a sérült férfinek.

A hely­szín­re érke­ző rend­őr­jár­őrök később meg­szon­dáz­tat­ták a vád­lot­tat, akit ezután – mivel a lég­al­ko­hol­mé­rő készü­lék alko­hol­fo­gyasz­tást jel­zett – a Bar­csi Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra elő­ál­lí­tot­tak. A meg­sé­rült mun­kás nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Bar­csi Járás­bí­ró­ság a 2022. októ­ber 12-én meg­tar­tott tár­gya­lá­son a vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­tat, és vele szem­ben 1 év 6 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, egy­út­tal 1 év 8 hónap­ra eltil­tot­ta a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től. A bíró­ság íté­le­te – mivel azt az ügyész­ség, a vád­lott, és a védő is tudo­má­sul vette – nyom­ban jog­erő­re emelkedett.

A fel­hasz­nált fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­le során készítette.