Főoldal » Hírek » Ittasan randalírozott egy gyorsétteremnél – fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki meg­bot­rán­koz­ta­tó­an visel­ke­dett, miu­tán senki sem akar­ta fel­hív­ni az ismerőseit.

A 23 éves vád­lott 2021 júli­u­sá­ban erő­sen ittas álla­pot­ban érke­zett egy sió­fo­ki gyors­ét­te­rem­hez, ahol az autós kiszol­gá­ló pult­nál vára­ko­zók közül töb­bek­től is kia­bál­va köve­tel­te, hogy hív­ják fel tele­fo­non az isme­rő­se­it. Miu­tán a kéré­sét az egyik nő vissza­uta­sí­tot­ta, a vád­lott dühé­ben a nő autó­já­nak veze­tő­ol­da­li abla­ká­ba rúgott, és ezzel 34.850 forint kárt okozott.

A cse­lek­mé­nyé­vel akkor sem hagyott fel, ami­kor az étte­rem egyik alkal­ma­zott­ja pró­bál­ta meg csi­tí­ta­ni, a férfi ekkor is tovább üvöl­tö­zött a ven­dé­gek­kel, illet­ve az étter­mi dol­go­zó mellé a föld­re köpött. A vád­lot­tat végül a hely­szín­re érke­ző jár­őrök elfog­ták, és a Sió­fo­ki Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra előállították.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló kez­de­mé­nye­zés­sel köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a fér­fi­val szemben.

A meg­ron­gált autó­ról a fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság készítette.