Főoldal » Archív » Ittasan tört-zúzott, majd a szociális munkásra támadt

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó személy elle­ni erő­szak bűn­tet­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat egy ötven­ki­lenc éves haj­lék­ta­lan fér­fi­val szemben.

A vád­irat sze­rint, a vád­lott 2019. decem­ber 11-én, dél­ben ittas álla­pot­ban érke­zett vissza a tar­tóz­ko­dá­si helyé­ül szol­gá­ló, haj­lak­ta­la­nokról gon­dos­ko­dó szo­ci­á­lis intéz­mény­be. A vád­lott álla­po­tát látva, az intéz­mény egyik dol­go­zó­ja megkérte, hogy üljön le az orvo­si szoba előtt lévő padra. Ezen a vád­lott fel­há­bo­ro­dott, majd dühé­ben az épü­let folyo­só­ján fel­ka­pott és a fal­hoz vágott egy pad­lóvázát és egy cse­re­pes virá­got.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­botrán­ko­zást vagy ria­dal­mat keltsen.

Rövid idő eltel­té­vel az intéz­mény egy másik, szo­ci­á­lis mun­kás­ként dol­go­zó alkal­ma­zott­ja érte­sült a tör­tén­tek­ről, és - az intéz­mény házi­rend­jé­ben fog­lal­tak alap­ján - fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy távoz­zon, aki ennek nem akart ele­get tenni. Ekkor a férfi meg­pró­bál­ta a kar­já­nál fogva kive­zet­ni a vád­lot­tat az épü­let­ből, azon­ban a vád­lott ellen­állt és eköz­ben a sér­tet­tet meg­ra­gad­va, több alka­lom­mal meg­pró­bál­ta ököl­lel a fején meg­üt­ni. A vád­lott és a sér­tett  dula­kod­tak, mely­nek során a vád­lott végül a föld­re került, a sér­tett pedig tele­fo­non érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A szo­ci­á­lis igaz­ga­tás­ról és a szo­ci­á­lis ellá­tá­sok­ról szóló tör­vény vonat­ko­zó ren­del­ke­zé­sei alap­ján, a sér­tett mun­ka­kö­ri fel­ada­ta­i­nak ellá­tá­sa során köz­fel­adatot ellá­tó sze­mély­nek minő­sül, akit a vád­lott jog­sze­rű eljá­rá­sá­ban erő­szak­kal akadályozott.

A vád­lott­nak hason­ló erő­sza­kos jel­le­gű cse­lek­mé­nyek miatt már több­ször kel­lett felel­nie, leg­utóbb szin­tén garáz­da­ság miatt elzá­rás­ra ítél­te a bíróság.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, kitil­tás és köz­ügyek­től eltil­táskisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a bíróságnak.