Főoldal » Hírek » Ittasan vezette az autóbuszt – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban – a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től szá­mí­tott két hóna­pon belül – állí­tot­ta bíró­ság elé azt a távol­sá­gi autó­busz­já­ra­tot veze­tő fér­fit, aki itta­san ült a volán mögé.

Az ügyész­ség ma bíró­ság elé állí­tot­ta azt a busz­so­főrt, aki jár­mű­vé­vel idén janu­ár­ban, 7 óra előtt – a reg­ge­li csúcs­for­ga­lom kez­de­tén – az egri autó­busz­ál­lo­más­ról ittas álla­pot­ban indult útnak a 26 km távol­ság­ra lévő Bala­ton tele­pü­lé­sig. Az adott jára­ton a veze­tőn kívül hár­man utaz­tak. A fér­fit a rend­őrök nem sok­kal az indu­lás után, még a váro­son belül meg­ál­lí­tot­ták, majd vele szem­ben intéz­ked­tek, így derült fény az ittasságára.

A vád­ha­tó­ság az autó­busz veze­tő­jét ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt állí­tot­ta az Egri Járás­bí­ró­ság elé.

A járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a tény­ál­lást és a férfi bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gét, ezért vele szem­ben 1 év sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki, mely­nek a vég­re­haj­tá­sát 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. A bíró­ság a sofőrt 4 évre eltil­tot­ta a köz­úti járművezetéstől.

A dön­tés­sel szem­be­ni jog­or­vos­la­ti nyi­lat­ko­zat­té­tel­re az ügyész­ség, a vád­lott és a meg­ha­tal­ma­zott védő is 3 mun­ka­na­pot tar­tott fenn, ezért az íté­let nem jogerős.