Főoldal » Archív » Ittassága miatt nem szolgálták ki, ezért ütni-rúgni kezdett

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 30 éves laki­te­le­ki fér­fi­vel szem­ben, aki miu­tán ittas­sá­ga miatt nem szol­gál­ták ki a presszó­ban, a vele együtt ita­lo­zó isme­rő­sén vezet­te le a mér­gét és ütni-rúgni kezdte.

A 30 éves laki­te­le­ki férfi 2018. júli­us 3-án este az egyik laki­te­le­ki presszó­ban együtt ita­lo­zott hely­be­li isme­rő­sé­vel. A vád­lot­tat ittas­sá­ga miatt a ven­dég­lá­tó­hely pul­to­sa nem szol­gál­ta ki, ezért mér­gé­ben a presszó tera­szán bele­rú­gott a mel­let­te álló fér­fi­is­me­rő­se olda­lá­ba, majd ököl­lel leg­alább két­szer meg­ütöt­te a véde­kez­ni pró­bá­ló sér­tett fejét.

A vád­lott ezután még a verés miatt föld­re került, ájult sér­tett­be több­ször bele­rú­gott. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett orr­csont­ja eltört, vér­zés­sel és duz­za­nat­tal járó zúzó­dást szen­ve­dett el, vala­mint a jobb szeme körül pápa­szem hema­tó­má­ja lett.

A sza­bad­lá­bon lévő, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat az ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel - fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

 A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.