Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Ivócimboráját rabolta ki a mezőcsáti testvérpár

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség  indít­vá­nya alap­ján, vasár­nap a bíró­ság elren­del­te egy 22 éves és egy 31 éves férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik 2019. janu­ár 10-én, erő­szak­kal vet­ték el egy férfi érté­ke­it Mezőcsáton. 

A gya­nú­sí­tott test­vér­pár a fenti napon a dél­utá­ni órák­ban, együtt ita­lo­zott a sér­tet­tel egy mező­csá­ti kocs­má­ban. A gya­nú­sí­tot­tak­nak fel­tűnt, hogy a sér­tett­nél nagyobb össze­gű kész­pénz van, ugyan­is a férfi a kocs­má­ban tar­tóz­ko­dó ven­dé­gek­nek - így a gya­nú­sí­tot­tak­nak is - több italt fize­tett. A gya­nú­sí­tot­tak elha­tá­roz­ták, hogy meg­szer­zik a sér­tett érté­ke­it, ezért mikor a férfi távo­zott a kocs­má­ból követ­ni kezd­ték. Mikor utol­ér­ték, az utcán leszó­lí­tot­ták, egyi­kük ököl­lel a fején meg­ütöt­te és ezt köve­tő­en a föld­re került sér­tet­tet mind­ket­ten test­szer­te több­ször meg­ütöt­ték és meg­rúg­ták. A gya­nú­sí­tot­tak ezután a bán­tal­ma­zás­tól esz­mé­let­len álla­pot­ba került sér­tet­től elvet­ték a pénz­tár­cá­ját az abban lévő 30.000 forint­tal és a sze­mé­lyes ira­ta­i­val, vala­mint a mobil­te­le­fon­ját és a hely­színt elhagy­va lakó­he­lyük­re távoztak.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Tisza­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság a két fér­fit társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ja, mely bűn­cse­lek­mény 2-8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, hogy mind­két gya­nú­sí­tott ese­té­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye, ezért egy­elő­re egy hónap­ra elren­del­te a letartóztatásukat.