Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Járóbottal ütött a mellette elhaladó autóra – fotóval – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tet­tel és ron­gá­lás­sal vádol­ja azt a fér­fit, aki az úttes­ten sétál­va bot­já­val ráütött egy mel­let­te elhaj­tó autó szélvédőjére.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2023. május 5-én, dél­előtt, egy deb­re­ce­ni egy­irá­nyú utcá­ban, az úttest szé­lén sétált a for­ga­lom­mal szem­ben. Az úton sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dett autó­já­val a sér­tett. A gya­lo­gos férfi azon­ban úgy ítél­te meg, hogy túl gyor­san hajt, ezért ami­kor mellé ért az autó, az úttest köze­pe felé lépett és járó­bot­já­val meg­ütöt­te a jármű szél­vé­dő­jét. A veze­tő ekkor lefé­ke­zett és vissza­to­la­tott a férfi mellé

Az ütés követ­kez­té­ben az üveg jobb alsó része bere­pedt, ami­vel a sér­tett­nek 90.000 forint kára kelet­ke­zett, ami nem térült meg. Bár az eset során nem tör­tént sze­mé­lyi sérü­lés, az elkö­ve­tő erő­sza­kos maga­tar­tá­sá­val veszé­lyez­tet­te a köz­úti köz­le­ke­dés biztonságát.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a fér­fit köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tet­tel és kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság az ügy­ira­tok alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést, mely­ben vád­lot­tat intéz­ke­dés­ként bocsás­sa próbára.

a betört szélvédő