Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Járóbottal ütött, késsel fenyegetett – videóval – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A garáz­da­ság bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a 70 éves fér­fi­val szem­ben, aki dohány­bolt­ban oko­zott riadalmat.

A vád­irat sze­rint 2023. júni­us 05-én a tata­bá­nyai dohány­bolt­ban az elkö­ve­tő és a fia­tal férfi között nézet­el­té­rés ala­kult ki ami­att, hogy utób­bi sérel­mez­te, hogy az elkö­ve­tőt hama­rabb szol­gál­ják ki, illet­ve a las­sú­sá­ga miatt fel­tart­ja őt.

Az elkö­ve­tő a nézet­el­té­rés során a fér­fit előbb a járást segí­tő bot­já­val a nya­kán egy­szer meg­ütöt­te.  Ezután a vita köz­ben az elkö­ve­tő a nad­rág­ja zse­bé­ből elő­vett egy zseb­kést és azt kinyi­tott élé­vel a fia­tal férfi nya­ká­hoz emelte.

A sér­tett az elkö­ve­tő maga­tar­tá­sá­tól meg­ijedt, hát­ra­lé­pett és kérte a dohány­bolt alkal­ma­zott­ját, hogy hív­jon rendőrt.

A fia­tal férfi nya­kán a kés­től nyolc napon belül gyó­gyu­ló kisebb felü­le­ti, orvo­si ellá­tást nem igény­lő hám­sé­rü­lés kelet­ke­zett, emi­att nem kérte az elkö­ve­tő megbüntetését.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, a lefog­lalt kést koboz­za el.