Főoldal » Hírek » Jászapáti férfiak kerti szerszámokkal okoztak életveszélyes sérüléseket – Fotókkal

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat három jász­apá­ti lakos ellen, akik kerti szer­szá­mok­kal bán­tal­maz­ták a sértettet.

A vád sze­rint 2019. már­ci­us 4-én, dél­után, Jász­apá­ti­ban a későb­bi sér­tett ittas álla­pot­ban meg­je­lent a vád­lot­tak ott­ho­ná­nál, és kia­bál­va kihív­ta isme­rő­sét az utcára.

A sér­tett fel­hí­vá­sá­ra a három férfi kerti szer­szá­mok­kal fel­fegy­ver­kez­ve kiment a sér­tett­hez, majd egyi­kük nagy erő­vel a szer­szám­mal fejen ütöt­te. A föld­re zuhant sér­tett bán­tal­ma­zá­sá­ba a másik két férfi is bekap­cso­ló­dott úgy, hogy ők is a sér­tett fejét ököl­lel, illet­ve a náluk lévő szer­szá­mok nye­lé­vel ütlegelték.

Végül az esz­mé­let­len sér­tet­tet a föl­dön hagy­va az elkö­ve­tők távoz­tak a helyszínről.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett köz­vet­len élet­ve­széllyel járó fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság az elő­ké­szí­tő ülé­sen – amennyi­ben a vád­lot­tak a vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­ményt beis­me­rik – bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki, mely­nek tar­ta­mát négy évi, három év hat hóna­pi és a vissza­eső vád­lott tekin­te­té­ben öt évi tar­tam­ban álla­pít­sa meg. Mel­lék­bün­te­tés­kép­pen vala­mennyi vád­lot­tat öt évre tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.

Az ügy­ben első­fo­kon a Szol­no­ki Tör­vény­szék fog dönteni.

A rend­őr­ség által készí­tett fotók: